Równina zalewowa Odry

Specjalny obszar ochrony siedlisk leży we wschodniej Brandenburgii przy granicy z Polską w Powiecie Märkisch-Oderland, na południowy wschód od Kienitz względnie północny zachód od Genschmar. Należy on do jednostki klasyfikacji obszarów przyrody Odertal (D07). Jako element łączący bezpośrednio pomiędzy północno-zachodnim i południowo wschodnim specjalnym obszarem ochrony siedlisk Oder-Neiße-Ergänzung“ a południowo- wschodnim graniczącym specjalnym obszarem ochrony siedlisk „Oderaue Genschmar“ przebiega on wzdłuż nurtu rzeki Odry na długości ok. 7,2 km. Ze względu na swoje znaczenie jako teren lęgowy, odpoczynkowy i obszar dostarczający pożywienia chronionym gatunkom ptaków (np. derkacz) ten specjalny obszar ochrony siedlisk jest również częścią składową obszaru ochrony ptaków „Mittlere Oderniederung“.

Odra oraz obszar grobli są ukształtowane przez dwa jednostronnie do Odry przyłączone starorzecza, oraz typowy krajobraz łąk zalewowych z przeważającymi świeżymi i podmokłymi łąkami (koszonymi i wykorzystywanymi jako pastwiska). Oprócz rozpowszechnionych najlepiej na niemieckich obszarach Odry łąk zalewowych Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440) znaleźć można w wyżej położonych obszarach zasoby chudych łąk nizinnych (LRT 6510) w typowych dla łąk zalewowych formach. Występują tu również rzadkie pojedyncze przypadki pozostałości lasu łęgowego (LRT 91E0*). Dobrze ukształtowane podmokłe łąki porośnięte wysokopiennymi roślinami (Hochstaudenfluren (LRT 6430) z dużym udziałem typowych dla tych łąk wysokopiennych bylin rozwinęły się wzdłuż obszarów zbiorników wodnych oraz obszarów zamkniętych.

Polder Kienitz, pół polder na południowy wschód od Kienitz oraz na północ od łąki Sydowswiese, która jest co roku zalewana, jest ukształtowany przez (powstające okresowo) małe zbiorniki wodne, czyżnie oraz pozostałości lasu łęgowego jak również dobrze ukształtowane podmokłe łąki porosłe wysokopiennymi bylinami. Oprócz tego występują tu również rozległe obszary zielone, oprócz łąk zalewowych porosłych selernicami również większe zubożałe na skutek intensywnego wykorzystywania zasoby łąk. Leżący w centralnym punkcie ówczesny obszar wydobycia gliny na potrzeby cegielni z rozległymi obszarami amfibi stanowi szczególną osobliwość.

Polder Doliny Sophienthal, ze względu na równolegle do Odry przebiegającą groblę pomiędzy Sophienthal OT Sydowswiese a Genschmar, nie jest prawie w ogóle zalewany przez powodzie, lecz prawie wyłącznie przez wodę z drenażu (prawie co roczne powodzie powierzchni terenu na dużych obszarach). Dominujące są tutaj m.in. zróżnicowanie podmokłe tereny łąk w typowych dla łąk zalewowych formach (koszone i wykorzystywane jako pastwiska) jak również wysokopienne byliny i bogate w różnorodne formy życia małe zbiorniki wodne i starorzecza. Osobliwością doliny Odry jest ciąg wydm z częściowo zdegradowanymi, częściowo jednak typo ukształtowanymi suchymi trawami (LRT 2330, 6120).

Oprócz wymienionego na początku bogatego w różnorodne gatunki świata ptaków, ten specjalny obszar ochrony siedlisk ma duże znaczenie dla licznych wymienionych w załączniku II i/ lub IV wytycznych dotyczących specjalnych obszarów ochrony siedlisk, chronionych gatunków takich jak np. Wydra, bóbr lub pustelnik.

Gatunki ssaków : Bóbr europejski Castor fiber, Wydra europejska Lutra lutra, Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

Bezkręgowce : Trzepla zielona Ophiogomphus Cecilia, Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, Pachnica dębowa Osmoderma eremita.

Ptaki Zimorodek zwyczajny Alcedo atthis, Rybołów zwyczajny Pandion haliaetus, Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, Lerka Lullula arborea, Zielonka Porzana parva, Żuraw Grus grus, Dzięcioł średni Dendrocopos medius, Gąsiorek Lanius collurio, Ortolan Emberiza hortulana, Bąkzwycajny Botaurus stellaris, Błotniak stawowy Circus aeruginosus, Kania ruda Milvus milvus, Kania czarna Milvus migrans, Dzięcioł czarny Dryocopus martius, Bielik zwyczajny Haliaeetus albicilla, Jarzębatka Sylvia nisoria, Rybitwa czarna Chlidonias niger, Kropiatka Porzana porzana, Derkacz zwyczajny Crex crex, Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus, Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus, Bocian biały Weißstorch Ciconia ciconia, Bączek zwyczajny Ixobrychus minutus.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).